Loading...
Regulamin 2017-06-22T18:39:06+00:00

Przygotowanie bezpiecznych dokumentów dla e-biznesu zapewnia KLG Kancelaria Radcy Prawnego  założona przez radcę prawnego Katarzynę Lebiedowicz-Grzanka

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.bezpiecznyebiznes.pl jest Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka, prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Rady Prawnego Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 41/1, NIP 9191534934, REGON 241170617, zwana dalej KLG Kancelaria.
 1. Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka jest radcą prawnym, numer prawa wykonywania zawodu Radcy Prawnego KT 2647 należącym do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Radców prawnych obowiązuje Kodeks Etyki Radców Prawnych.
 1. KLG Kancelaria świadczy usługi prawne.

Słowniczek Regulaminu

 1. adres elektroniczny– oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)-sklep@bezpiecznyebiznes.pl;
 2. KLG Kancelaria– Kancelaria Rady Prawnego Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 41/1, NIP 9191534934, REGON 241170617;
 3. Newsletter – biuletyn KLG Kancelarii mający charakter informacyjny oraz zawierający treści dotyczące zmian i nowelizacji prawnych.
 4. przetwarzanie danych osobowych– jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach teleinformatycznych;
 5. strona internetowa– platforma internetowa www.bezpiecznyebiznes.pl, której właścicielem jest KLG Kancelaria;
 6. system teleinformatyczny– rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego;
 7. środki komunikacji elektronicznej– rozwiązania techniczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;
 8. świadczenie usługi drogą elektroniczną– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania;
 9. usługobiorca– osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

Zasady ogólne zakupu usług

 1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy www.bezpiecznyebiznes.pl obejmuje prezentację oferty KLG Kancelarii oraz możliwość dokonania zakupu spersonalizowanej usługi Bezpieczne dokumenty, Bezpieczny E-Biznes lub Wzory dokumentów.
 2. Warunkiem technicznym korzystania z serwisu internetowego jest dostęp poprzez urządzenie teleinformatyczne z dostępem do internetu, posiadanie oraz dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Zakup usługi drogą elektroniczną jest dobrowolny.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przedstawienia prawdziwych danych, w tym danych osobowych.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca poprzez dodania adresu e-mail w polu „Newsletter” na stronie, internetowej wyraża zgodę na otrzymywanie od usługodawcy biuletynu informacyjnego. Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera należy wysłać na adres sklep@bezpiecznyebiznes.pl lub używając formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej w zakładce „Kontakt” informację „Rezygnuję z newslettera”.
 2. Na stronie internetowej w zakładce „Kontakt” usługobiorca ma możliwość wysłania wiadomości usługodawcy. Usługobiorca zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 3. Informacje, materiały, prezentacje lub ceny ofert usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert.

Zawarcie umowy

 1. Usługobiorca każdorazowo przed zawarciem umowy zapoznaje się z Regulaminem usług, który stanowi integralną część umowy.
 2. Usługobiorca dokonuje wyboru usługi poprzez dodanie jej do „koszyka”. Po dokonaniu wyboru usługi, usługobiorca klika przycisk „Przejdź do kasy”. Usługobiorca jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu oraz adresu poczty elektronicznej. Usługobiorca może fakultatywnie wskazać numer telefonu.
 3. Następnie, usługobiorca klika przycisk „Dalej”. Usługobiorca ma możliwość przesłania usługodawcy dodatkowych informacji lub uwag do zamówienia oraz uzupełnienia danych niezbędnych do otrzymania faktury VAT.
 4. Następnie, usługobiorca klika przycisk „Dalej” i w tym miejscu usługobiorca sprawdza poprawność wprowadzonych danych osobowych oraz danych firmy oraz wybiera metodę zapłaty. Usługobiorca zatwierdza oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz zasadami przetwarzania danych osobowych.
 5. Następnie, usługobiorca klika przycisk „Kupuję i płacę”. Zapłata następuje poprzez dokonanie tradycyjnego przelewu bankowego.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w dniu zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym usługodawcy, co stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
 7. Potwierdzenie dokonania zamówienia wraz z podsumowaniem zakupu usługi, płatności zostaje przesłane na adres e-mail usługobiorcy wskazany w zamówieniu.
 8. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć umowy.

Prawa i obowiązki Stron

Usługodawca ma prawo do:

 1. odstąpienia od realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w przypadku naruszenia przez usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. odstąpienia od realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w przypadku braku współpracy ze strony usługobiorcy,
 3. anulowania transakcji w przypadku pozyskania informacji, że płatność dokonywana jest przez osobę nieuprawnioną oraz obciążenia usługobiorcy kosztami transakcji,
 4. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed sądem, w przypadku nadużyć usługobiorcy, np. działań niezgodnych z przeznaczeniem strony internetowej, prowadzących do nieprawidłowego działania strony lub strat finansowych.

Usługobiorca zobowiązany jest do:

 1. Podania danych prawdziwych i aktualnych,
 2. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem,
 3. współpracy w usługodawcą celem realizacji zamówienia,
 4. korzystania z serwisu internetowego zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Cena

Cena usługi ustalana jest indywidualnie między usługodawcą a usługobiorcą, chyba że dotyczy Wzorów dokumentów. Przed dokonaniem zapłaty przez  usługobiorcę, usługodawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny usługi.

Odstąpienie od umowy

 1. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli usługobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą usługobiorcy.
 2. Usługobiorca nie może odstąpić od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest spersonalizowana usługa prawna świadczona według specyfikacji usługobiorcy.
 3. Usługobiorca nie może odstąpić od umowy, w której przedmiotem są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą usługobiorcy.

Reklamacja

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. Reklamację należy przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@bezpiecznyebiznes.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.bezpiecznyebiznes.pl w zakładce „Kontakt”.
 1. Usługodawca obowiązany jest do odpowiedzi na reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na stronie internetowej www.bezpiecznyebiznes.pl oraz będących składnikiem świadczonych usług przysługują usługodawcy.
 2. Zawartość strony internetowej, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, ilustracjami, jest własnością KLG Kancelarii. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami.
 3. Zabronione jest kopiowanie, przekształcanie, przekazywanie osobom trzecim zawartości dokumentów, będących częścią usługi prawnej świadczonej przez KLG Kancelarię. Treści te chronione są prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą KLG Kancelarii.

Ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji usługi oraz w celu przesłania usługobiorcy newslettera.
 2. Ochronę danych osobowych usługobiorców określa ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922).
 3. Podanie danych osobowych przez usługobiorcę jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Administratorem danych osobowych jest pani Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Rady Prawnego Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 41/1, NIP 9191534934, REGON 241170617.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
 2. szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Ewentualne spory wynikające na tle umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej między usługodawcą a usługobiorcą, będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby usługodawcy.

Regulamin obowiązuje od 22.06.2017